Dự án »» 

Resort Phan Rí - Bình Thuận

Resoer Nghỉ dưỡng - Hồ bơi Phan Rí - Bình Thuận

Hệ khung kèo thép và ngói màu Ruby RB09

Hình ảnh thi công tại công trình - Sớm mai nơi có Biển